บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ประกาศเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ


ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2567  (เริ่มถือใช้ 1 มีนาคม 2567)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2567  (เริ่มถือใช้ 1 มีนาคม 2567)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2567 (เริ่มถือใช้ 1 มีนาคม 2567)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (เริ่มถือใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  (เริ่มถือใช้ 1 ตุลาคม 2566)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (เริ่มถือใช้ 1 เมษายน 2565)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (เริ่มถือใช้ 1 มกราคม 2565)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เพื่อช่วยเหลือและเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ (เริ่มถือใช้ 1 มกราคม 2565)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) (เริ่มถือใช้ 1 สิงหาคม 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (เริ่มถือใช้ 1 มิถุนายน 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษ เครื่องใช้ไฟฟ้า (เริ่มถือใช้ 1 มีนาคม 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเงินฝาก และเงินกู้สามัญหุ้น (เริ่มถือใช้ 1 มกราคม 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2564 (เริ่มถือใช้ 1 มิถุนายน 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (เริ่มถือใช้  1 มิถุนายน 2563)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2564 (เริ่มถือใช้ 1 มีนาคม 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (เริ่มถือใช้ 6 มกราคม 2563)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (เพิ่มเติม) (เริ่มถือใช้ 1 พฤษภาคม 2555)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (เริ่มถือใช้ 1 มกราคม 2555)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (เริ่มถือใช้ 1 ธันวาคม 2554)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ