บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปีบัญชี 2565


รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คลิก>> ไฟล์แนบ

รายการย่อยแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
คลิก>> ไฟล์แนบ