บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญเพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น (ฉบับเต็ม)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2565 12:16 น.
 256 ครั้ง

คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ (ฉบับเต็ม)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 1 มีนาคม 2567 16:50 น.
 300 ครั้ง

คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 26 กันยายน 2565 10:43 น.
 581 ครั้ง

คำขอกู้และหนังสือเงินกู้สามัญทั่วไป (ฉบับเต็ม)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2565 12:16 น.
 637 ครั้ง

คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้หุ้น และหรือเงินฝาก (ฉบับเต็ม)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 1 มีนาคม 2567 11:32 น.
 86 ครั้ง

คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อประกอบธุรกิจรายย่อย (ฉบับเต็ม)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 1 มีนาคม 2567 15:13 น.
 144 ครั้ง

คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฉบับเต็ม)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 1 มีนาคม 2567 13:50 น.
 854 ครั้ง

คำขอเปลี่ยนแปลงภาระผู้ค้ำประกัน

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 20 เมษายน 2566 13:23 น.
 330 ครั้ง

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากระหว่างสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการเงินฝาก โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:15 น.
 422 ครั้ง

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ( เพื่อใช้สำหรับเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้สามัญ )

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการเงินฝาก โดย Pawi  เมื่อ 5 ตุลาคม 2566 09:15 น.
 110 ครั้ง

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการเงินฝาก โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:14 น.
 530 ครั้ง

คำขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก โดย Pawi  เมื่อ 18 กันยายน 2566 16:40 น.
 118 ครั้ง

คำขอรับสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก โดย Pawi  เมื่อ 15 กันยายน 2566 12:08 น.
 83 ครั้ง

คำขอรับสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก โดย Pawi  เมื่อ 18 กันยายน 2566 16:41 น.
 123 ครั้ง

คำขอรับสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด หรือผู้สมรสแต่ไม่มีบุตร

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก โดย Pawi  เมื่อ 18 กันยายน 2566 16:42 น.
 213 ครั้ง

คำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก และหุ้น โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:20 น.
 34 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 29 มีนาคม 2566 08:00 น.
 386 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ปี 2567

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 01:41 น.
 741 ครั้ง

ตารางส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉิน (อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี)

หมวด ตารางการส่งชำระเงินกู้ โดย Pawi  เมื่อ 17 กันยายน 2564 00:39 น.
 754 ครั้ง

ตารางส่งชำระเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (อัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี )

หมวด ตารางการส่งชำระเงินกู้ โดย Pawi  เมื่อ 13 มกราคม 2565 15:45 น.
 459 ครั้ง

ตารางส่งชำระเงินกู้เพื่อประกอบธุรกิจรายย่อย (อัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี)

หมวด ตารางการส่งชำระเงินกู้ โดย Pawi  เมื่อ 13 มกราคม 2565 15:55 น.
 275 ครั้ง

ตารางส่งชำระเงินกู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี)

หมวด ตารางการส่งชำระเงินกู้ โดย Pawi  เมื่อ 17 กันยายน 2564 00:38 น.
 1,237 ครั้ง

ตารางส่งชำระเงินกู้สามัญ (อัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี)

หมวด ตารางการส่งชำระเงินกู้ โดย Pawi  เมื่อ 17 กันยายน 2564 00:39 น.
 3,163 ครั้ง

 325 ครั้ง

 295 ครั้ง

ตารางส่งชำระเงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ (อัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี)

หมวด ตารางการส่งชำระเงินกู้ โดย Pawi  เมื่อ 13 มกราคม 2565 15:50 น.
 334 ครั้ง

บันทึกนอกหน่วย (ตัวอย่าง)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 12:55 น.
 426 ครั้ง

บันทึกนอกหน่วย

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 12:56 น.
 408 ครั้ง

แบบขอหนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก และหุ้น โดย Pawi  เมื่อ 5 กันยายน 2565 11:32 น.
 430 ครั้ง

แบบคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับเต็ม)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 26 กันยายน 2565 10:45 น.
 47 ครั้ง

แบบคำขอรับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียน กรณีเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก โดย Pawi  เมื่อ 9 มกราคม 2566 19:44 น.
 120 ครั้ง

แบบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ (เงินฝากออมทรัพย์)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการเงินฝาก โดย Pawi  เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 15:24 น.
 390 ครั้ง

แบบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก และหุ้น โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:22 น.
 808 ครั้ง

ใบคำขอแจ้งโอนย้ายสภาพสมาชิกสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก และหุ้น โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:21 น.
 619 ครั้ง

ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก และหุ้น โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:21 น.
 169 ครั้ง

ใบคำขอแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ (หักรายเดือน)

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการเงินฝาก โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:16 น.
 657 ครั้ง

ใบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้านาม และที่อยู่

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก และหุ้น โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:22 น.
 378 ครั้ง

ใบถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการเงินฝาก โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:16 น.
 222 ครั้ง

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก โดย Pawi  เมื่อ 26 มิถุนายน 2567 10:44 น.
 645 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก และหุ้น โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:20 น.
 100 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก และหุ้น โดย Administrator  เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 01:19 น.
 260 ครั้ง

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก และหุ้น โดย Pawi  เมื่อ 3 สิงหาคม 2565 13:58 น.
 63 ครั้ง

หนังสือให้ความยินยอมในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 26 กันยายน 2565 10:46 น.
 458 ครั้ง

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับบุคคลอ้างอิงที่สหกรณ์สามารถติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้

หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดย Pawi  เมื่อ 26 กันยายน 2565 10:47 น.
 259 ครั้ง

ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน2
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567
หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก


4
คำขอกู้และหนังสือเงินกู้สามัญทั่วไป (ฉบับเต็ม)
หมวด แบบฟอร์มเกี่ยวกับบริการสินเชื่อ