บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ประวัติความเป็นมา


         ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

          ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ 22)  พ.ศ. 2536  ให้ยกเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง  รับผิดชอบพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ให้จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 แทน  ต่อมาเมื่อวันที่  8 มกราคม 2537  กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่เลขที่ 311 ถนนมหิดล  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  รับผิดชอบเพียง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   เป็นเหตุให้ข้าราชการและครอบครัวต้องโยกย้ายที่ทำงาน  บ้านพัก  จากจังหวัดลำปาง  มายังจังหวัดเชียงใหม่ 

          ซึ่งแต่เดิมนั้นข้าราชการตำรวจภูธรภาค 5  เป็นสมาชิกสหกรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง  พอโยกย้ายมาทำงานมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่  ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5  ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  ก็ย้ายการเป็นสมาชิกมาสังกัด “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรเชียงใหม่ จำกัด” แต่สมาชิกบางท่านก็ยังสังกัด “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง”  เช่นเดิม  ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 5  จึงไม่มี “สหกรณ์ออมทรัพย์”  เป็นของตนเอง  ทั้งๆ ที่เป็นกองบัญชาการ  เมื่อยามสมาชิกได้รับความเดือดร้อน  ก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยยามยาก  ประการสำคัญสมาชิกถูกเอาเปรียบ  ถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปร่วมบริหารด้วย   ทั้งสิทธิประโยชน์ก็ไม่ได้รับอย่างเท่าเทียม  ซึ่งในขณะนั้น พ.ต.อ.วุฒิ  วิทิตานนท์  ผกก. 1 บก.อก.ภ.5  ก็ได้รับสิทธิ์ไปเพียงเป็นในฐานะตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม  มักจะพบปัญหาความไม่ถูกต้องเป็นประจำ  และไม่มีโอกาสช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนได้   

          จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2546  พล.ต.ต.วุฒิ  วิทิตานนท์  ได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  ผู้ซึ่งเคยพบปัญหาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจมาแต่ต้น  เห็นว่าควรจะมีสหกรณ์เป็นของตนเอง  ด้วยความคิดที่กว้างไกล  มองเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์  คือ  “ธนาคารของตำรวจ”    และเป็นสถาบันที่สามารถช่วยเหลือความเดือดร้อน    ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ให้กับข้าราชการตำรวจได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย  จึงได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อ พล.ต.ท.ชลอ  ชูวงษ์  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  ในขณะนั้น  เพื่อขอตั้งสหกรณ์เป็นของตนเอง  ซึ่งเห็นด้วยในความคิดริเริ่มอันเฉียบคมของ พล.ต.ต.วุฒิ  วิทิตานนท์ และเห็นชอบในหลักการที่จะก่อตั้งสหกรณ์เป็นของตนเอง  จึงได้มอบหมายให้พล.ต.ต.วุฒิฯ  เป็นผู้วางแผนและดำเนินการขอแยกสมาชิกออกมาจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

          พล.ต.ต.วุฒิ  วิทิตานนท์  จึงได้ประชุมสมาชิก และข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ประมาณ   100 คน  เพื่อร่วมกันก่อตั้งและร่วมกันสร้างอุดมการณ์ที่จะก่อตั้ง  “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 5” ให้เป็นสหกรณ์ของตำรวจโดยตำรวจเพื่อตำรวจ  และยึดหลักการที่จะไม่ให้ผู้บริหารสหกรณ์แสวงหาผลประโยชน์จากสมาชิกและสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะเป็นเงินตอบแทน  เงินโบนัส  และที่สำคัญจะต้องมีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจในสังกัดภาค 5 ทั้งหมด  และได้ร่วมลงสัตยาบรรณร่วมกัน  และลงชื่อขอแยกตัวจาก  “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่” 
 
          การขอแยกสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  เกิดปัญหามากมาย  กล่าวคือ ได้รับการขัดขวางจากผู้บริหารในขณะนั้น  ไม่ยอมให้สมาชิกออกมาก่อตั้งสหกรณ์  ทั้งจะไม่ยอมแบ่งสินทรัพย์ให้ตามกฎหมาย  แต่ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะก่อตั้งให้สำเร็จ  พล.ต.ท.ชลอ  ชูวงษ์  ได้ใช้อำนาจบริหารเข้าไปช่วยแก้ปัญหาจนสามารถแยกตัวได้เป็นที่เรียบร้อย  และด้วยความคิดที่กว้างไกล  พล.ต.ต.วุฒิฯ  ได้ตั้งชื่อสหกรณ์ใหม่ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด”  ตัดคำว่า “ภูธร” ออก  เพื่ออนาคตจะได้เชิญข้าราชการตำรวจหน่วยอื่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5  เข้ามาเป็นสมาชิกด้วย

          หลังจากวางแผนดำเนินการแยกตัวสำเร็จ  พล.ต.ท. ชลอ  ชูวงษ์  จึงได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงาน  เพื่อพิจารณาดำเนินการ  ซึ่งมี พล.ต.ต.วุฒิ  วิทิตานนท์   พล.ต.ต.กิติธัช  เรือนทิพย์  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  และข้าราชการตำรวจอีกหลายท่าน  เป็นคณะทำงานเข้ามาเริ่มดำเนินการขอแยกตัวออกมา  ระดมเงินฝากจากสมาชิกและที่สำคัญจะต้องระดมหาสมาชิกภายนอกมาฝากเงินให้เพียงพอชำระหนี้  วางแผนในการกู้เงินจากธนาคาร  และออกระเบียบ  กฎเกณฑ์  วิธีการบริหารเพื่อลงหลักปักฐานให้มีความมั่นคง  มีสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งและมีข้าราชการตำรวจเข้ามาเพิ่มในการจดทะเบียนครั้งแรก จำนวน 196 คน  มีทุนดำเนินงาน 89  ล้านบาท ได้รับอนุญาตก่อตั้งตามหนังสือใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ ที่ อ.002547 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2547

          ในปี พ.ศ. 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด  ดำเนินงานครบ 14 ปี  การดำเนินกิจการและการบริหารของคณะกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่  ด้วยความมุมานะ  มุ่งมั่น  อดทน  บริหารด้วยความโปร่งใส  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด  จึงได้เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่”  ชนะคู่แข่งที่เป็นสหกรณ์ที่ก่อตั้งมายาวนาน รวมทั้งสิ้น 28 สหกรณ์  และกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้จัดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด  มีมาตรฐานการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการยกย่องมาโดยตลอด สร้างความภูมิใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง

          ปี พ.ศ. 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด  ดำเนินงานมาแล้ว 17 ปี  มีทุนดำเนินงาน 5,345 ล้านบาท  มีสถานะการเงินที่มั่นคง  ซึ่งมาจากเงินออมของสมาชิก อาทิ เงินฝาก  ทุนเรือนหุ้น เป็นต้น  และให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่สมาชิกในการนำไปประกอบอาชีพเสริม  โดยไม่จำเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง  และเนื่องจากสหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท  ทำให้ในปี 2565  สหกรณ์ฯ จะได้รับการจัดให้เป็น “สหกรณ์ขนาดใหญ่”  จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด มีความเจริญก้าวหน้า  และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว   แสดงถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มีความมั่นคง  และเงินทุนหมุนเวียนที่ให้สมาชิกกู้ยืมก็ได้จากการออม  อันเป็นหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประการสำคัญยังยึดอุดมการณ์ของคณะผู้ก่อตั้งที่จะไม่เอารัดเอาเปรียบสมาชิก  และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และยึดหลักการตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ คือ “บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก” และยังคงจะพัฒนาให้สหกรณ์ฯ ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ตราสัญลักษณ์สหกรณ์

PROVINCIAL POLICE RECION 5 SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.LIMITED

311 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร.053-141224 โทรสาร.053-141225

LINE@ : @coopp5