บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ที่ตั้งสำนักงาน


ชื่อ                          สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ     PROVINCIAL POLICE REGION 5 SAVING AND CREDIT

ชื่อย่อ                     สอ.ตร.ภ.5

ประเภท                  สหกรณ์ออมทรัพย์  

ที่ตั้งสำนักงาน        เลขที่ 311 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000

โทรศัพท์                053-141224

โทรสาร                  053-141225

โทรศัพท์มือถือ       093-2299245, 098-5239777 (ฝ่ายธุรการ สมัครสมาชิกใหม่)

                               088-2574597 (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

                               088-2574596, 098-5253000 (ฝ่ายสินเชื่อ)