บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

วิดีโอสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร ภาค 5 จำกัด

ประธานกรรมการ

พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร
ประธานกรรมการดำเนินการฯ

คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.70%
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3.25%
 • เงินฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
  2.50%
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
  3.25%
 • เงินฝาก "ออมนี้เพื่อลูกรัก"
  3.50%
 • เงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข
  3.50%
 • เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต
  3.50%
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 ปี (ระหว่างสหกรณ์)
  2.80%
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี (ระหว่างสหกรณ์)
  2.90%
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 ปี (ระหว่างสหกรณ์)
  3.00%
 • เงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์
  2.35%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  7.00%
 • เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  7.00%
 • เงินกู้สามัญทั่วไป
  6.75%
 • เงินกู้สามัญเพื่อประกอบธุรกิจรายย่อย
  4.75%
 • เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
  4.75%
 • เงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ
  4.75%
 • เงินกู้สามัญเพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น
  4.75%
 • เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์
  4.75%

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้
สัปดาห์นี้
0
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด