บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ระเบียบสหกรณ์


หมวด 1 ว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์
     
- ระเบียบว่าด้วย การให้บริการสมาชิกสมทบ  พ.ศ.2566 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2566  คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

หมวด 2 ว่าด้วยทุนเรือนหุ้น
     - ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2566 
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

หมวด 3 ว่าด้วยการรับฝากเงิน
     - ระเบียบว่าด้วย การรับเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2566  
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ   
     
- ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2567   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

หมวด 4 ว่าด้วยการให้เงินกู้
     
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2563 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2567  คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย ปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

หมวด 5 ว่าด้วยการเงินการบัญชี
     - ระเบียบว่าด้วย การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2567 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2567 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ  
     - ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2567   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

หมวด 6 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาสหกรณ์
     - ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2567 
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
      - ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุม ค่าช่วยเหลือการปฏิบัติงานสหกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์  พ.ศ.2567 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษา พ.ศ.2566   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2567   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2567   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน พ.ศ.2566   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

หมวด 7 ว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ
     - ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ พ.ศ.2567
  คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2567   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์  พ.ศ.2567   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
      - ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2567   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2567   คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

หมวด 8 ว่าด้วยสวัสดิการ
     - ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2566  คลิกอ่าน >>
ไฟล์แนบ

หมวด 9 ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด
     - ระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2566 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ.2566 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ
     - ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2567 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ