บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

โดย Pawi
 วันที่ 6 ม.ค. 2565 16:13 น.
 3419
เปิดรับลงทะเบียนสมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก สอ.ตร.ภ.5
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 256

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกที่ประสบปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีปัญหากู้ยืมจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินให้กับสมาชิกที่อยู่ระหว่างการฟ้องบังคับคดีจากสถาบันการเงิน
3. เพื่อลดภาระหนี้สินให้สมาชิก โดยย้ายมากู้กับสอ.ตร.ภ.5 เพียงแห่งเดียว และชำระหนี้สินอื่น ๆ
4. เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับสมาชิก
5. เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านความเป็นอยู่ และด้านสภาพจิตใจ
6. เพื่อสนองตอบโครงการ "แก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ" ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
1. สมาชิกที่อยู่ระหว่างการประนีประนอมปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินภายนอก
2. สมาชิกที่เป็นหนี้สถาบันการเงินภายนอกซึ่งอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด หรือขายทอดตลาดแล้ว แต่ไม่เพียงพอกับหนี้สิน
3. สมาชิกที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
4. สมาชิกที่อยู่ระหว่างการถูกสถาบันการเงินภายนอกฟ้องล้มละลาย หรือมีหนี้สินสถาบันการเงินอื่นที่มีดอกเบี้ยสูง
.
.
คลิกอ่านรายละเอียด>>> https://www.ppcoop5.or.th/uploads/contents/20220104162457.pdf
.
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ>>> https://forms.gle/487GMzodB2Qn5d9R6