บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2565

โดย Pawi
 วันที่ 17 ธ.ค. 2564 00:15 น.
 659


เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค ๕ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.๕ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

✅สรุปสถานะการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดังนี้
    - สมาชิกสามัญ  จำนวน 3,832 คน
    - สมาชิกสมทบ จำนวน 424 คน
    - สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ จำนวน 2,772 คน
    - สมาชิกที่ไม่มีหนี้เงินกู้ จำนวน 1,060 คน
สำหรับสถานะทางการเงิน ณ 31 ต.ค.64 มีทุนเรือนหุ้น 2,351.75 ล้านบาท  เงินรับฝาก 2,725.81 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 4,880.30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7.91 ล้านบาท สำหรับเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม จำนวน 4,880.30  ล้านบาท ซึ่งมาจากทุนเรือนหุ้น, เงินรับฝาก, ทุนสำรอง  และทุนสะสมตามข้อบังคับ, กำไรสุทธิ และเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

✅พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งรองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ ประจำปี 2565 ดังนี้
          1. พล.ต.ท.วุฒิ           วิทิตานนท์        เป็นรองประธานกรรมการฯ
          2. พล.ต.ท.มนตรี        สัมบุณณานนท์ เป็นรองประธานกรรมการฯ
          3. พล.ต.ต.บัณฑิต      ตุงคะเศรณี       เป็นรองประธานกรรมการฯ
          4. พ.ต.อ.ณธีพัฒน์     อัครพงศ์ธิติ       เป็นเหรัญญิก
          5. พล.ต.ต. นพดล     กรึงไกร             เป็นเลขานุการฯ

✅พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2565 ดังนี้
          1. พล.ต.ท. ปิยะ        ต๊ะวิชัย          เป็นประธานกรรมการอำนวยการฯ
          2. พล.ต.ท.วุฒิ          วิทิตานนท์     เป็นกรรมการอำนวยการฯ
          3. พล.ต.ท. มนตรี      สัมบุณณานนท์ เป็นกรรมการอำนวยการฯ
          4. พล.ต.ต. บัณฑิต    ตุงคะเศรณี      เป็นกรรมการอำนวยการฯ
          5. พ.ต.อ.ณธีพัฒน์     อัครพงศ์ธิติ     เป็นกรรมการอำนวยการฯ
          6. พล.ต.ต.นพดล      กรึงไกร           เป็นเลขานุการฯ

✅พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นคณะกรรมการเงินกู้ประจำปี 2565 ดังนี้
          1. พล.ต.ท.วุฒิ             วิทิตานนท์    เป็นประธานกรรมการเงินกู้
          2. พล.ต.ต.อดุลย์          ดรุณเพท     เป็นกรรมการเงินกู้
          3. พล.ต.ต.วรพงศ์         คำลือ          เป็นกรรมการเงินกู้
          4. พ.ต.ท.เดชา             ไวยสุนีย์      เป็นกรรมการเงินกู้
          5. พ.ต.อ.หญิงบุษยมาส เชื้อชมภู      เป็นกรรมการเงินกู้ / เลขานุการ

✅พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ดังนี้
          1. พล.ต.ท.ประหยัชว์   บุญศรี               เป็นประธานกรรมการฯ
          2. พล.ต.ท.วุฒิ            วิทิตานนท์         เป็นกรรมการฯ
          3. พล.ต.ต.บัณฑิต       ตุงคะเศรณี         เป็นกรรมการฯ
          4. พล.ต.ต.นพดล        กรึงไกร              เป็นกรรมการฯ
          5. พ.ต.ท.หญิงวดี        ศรีสุภา               เป็นกรรมการฯ / เลขานุการ

✅พิจารณาเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2565 ดังนี้
          1. พล.ต.ต.บรรฑป       สุคนธมาน         เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์
          2. พล.ต.ต.ยงยุทธ       ชัยสวัสดิ์           เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์
          3. พ.ต.อ.สุริยงศ์          วุฒิ                   เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์
          4. พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ   วัชรเสวี             เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์
          5. พ.ต.อ.คมสันต์          สอาดล้วน         เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์

✅พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง ประจำปี 2565 ดังนี้
          1. พล.ต.ท.มนตรี   สัมบุณณานนท์        เป็นประธานอนุกรรมการ
          2. พล.ต.ต.อดุลย์   ดรุณเพท                 เป็นอนุกรรมการฯ
          3. พล.ต.ต.วีรชน    บุญทวี                     เป็นอนุกรรมการ
          4. พ.ต.อ.อดุลย์     ศรีจันทร์ต๊ะ               เป็นอนุกรรมการฯ
          5. พ.ต.อ.กตธน     ศรีงามช้อย               เป็นอนุกรรมการฯ/เลขานุการฯ

✅ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม บริหารงานบุคคล และควบคุมตรวจสอบฝ่ายจัดการ และต้องกำหนดหน้าที่ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ประจำปี 2565 ดังนี้
          1. พล.ต.ต.บัณฑิต      ตุงคะเศรณี        เป็นประธานอนุกรรมการ
          2. พล.ต.ต.อดุลย์        ดรุณเพท           เป็นอนุกรรมการฯ
          3. พล.ต.ต.วรพงศ์       คำลือ                เป็นอนุกรรมการฯ
          4. พ.ต.ท.หญิง วดี       ศรีสุภา              เป็นอนุกรรมการฯ
          5. พ.ต.อ.กตธน           ศรีงามช้อย        เป็นอนุกรรมการฯ/เลขานุการฯ

✅มีมติอนุมัติโครงการแก้ไขปัญญาหนี้สินให้กับสมาชิก สอ.ตร.ภ.5 ประจำปี 2565 เพื่อสนองตอบนโยบายตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของ พล.ต.ท. ปิยะ  ต๊ะวิชัย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ให้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกสถาบันการเงินฟ้องล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างฟ้องดำเนินคดีกับสถาบันการเงิน โดยให้สมาชิกแสดงความจำนงสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และสหกรณ์ฯ ยังมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกอย่างครบวงจร โดยสนับสนุนให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามโครงการที่สหกรณ์ฯ จัดให้ และสนับสนุนการศึกษาบุตรควบคู่ไปด้วย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาช่วยเหลือติดตามหนี้สิน ดังนี้
          1. พล.ต.ต.บัณฑิต   ตุงคะเศรณี        เป็น หัวหน้าคณะทำงานฯ
          2. พล.ต.ต.นพดล    กรึงไกร             เป็น รองคณะทำงานฯ
          3. พล.ต.ต.วรพงศ์    คำลือ               เป็น รองคณะทำงานฯ
          4.  พล.ต.ต.ยงยุทธ ชัยสวัสดิ์            เป็น  คณะทำงานฯ
          5.  พ.ต.อ.สุริยงค์     วุฒิ                   เป็น  คณะทำงานฯ
          6.  น.ส.นัยน์ปพร     เที่ยงสมบุญ       เป็น  คณะทำงานฯ
          7.  น.ส.สุทธิพร       ศรีสวัสดิ์ ฮิ้วส์     เป็น  คณะทำงานฯ
          8.  น.ส.ปทุมวดี       สาส่วนกว้าง      เป็น  คณะทำงานฯ
          9.  น.ส.พิชชานันท์  ตันตินิพนธ์        เป็น  คณะทำงานฯ

✅ มีมติอนุมัติจัดกิจกรรมประชุม/อบรมสัมมนา สำหรับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการประจำปี 2565

✅ มีมติอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่
     - โรงพยาบาลดารารัศมี จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าดันแผนก หู คอ จมูก
     - สมาคมข้าราชการตำรวจบำนาญภาคเหนือ จำนวน 60,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิกข้าราชการตำรวจบำนาญภาคเหนือ  และนำไปช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

✅ มีมติอนุมัติช่วยเหลือ ร.ต.ต.แทน  อวดเขต ตำแหน่ง รอง สว.(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง สมาชิกเลขที่ 4636 เพื่อขอรับความช่วยเหลือเงินสวัสดิการจากการได้รับบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3,000 บาท

✅ มีมติอนุมัติบริจาคเงินสมทบ "กองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" จำนวน 100,000 บาท

✅มีมติอนุมัติ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณธีพัฒน์  อัครพงศ์ธิติ ตำแหน่ง กรรมการฯ/เหรัญญิก เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ

✅ มีมติอนุมัติส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ดังนี้
          1. พ.ต.อ.ธนายุทธ            สิงห์เทศดี ตำแหน่ง ผกก.ฝอ.กมค.ภ.5
          2. พ.ต.ท.หญิงจริยา         ศรีภา ตำแหน่ง รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5
====================================
ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กับ สอ.ตร.ภ.5
LINE OA : https://lin.ee/8UoelR3
Website : http://www.ppcoop5.or.th
โทร.053-141224 โทรสาร.053-141225