บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

สินเชื่อโครงการพิเศษ "ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า" อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี

โดย Pawi
 วันที่ 14 ธ.ค. 2564 23:26 น.
 1633
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ได้จัดให้สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้เงินโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ อาวุธปืน คอมพิวเตอร์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือนำไปประกอบอาชีพเสริม รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพให้กับสมาชิกและครอบครัว
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการพิเศษ
                     1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
                     2. กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 96 งวด
                     3. มีเงินได้รายเดือนเหลือไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
หลักประกันเงินกู้โครงการพิเศษ
                     1. หากกู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
                     2. หากกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น และเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ให้มีบุคคลที่เป็นสมาชิก ค้ำประกัน 2 คน
ทั้งนี้  สมาชิกผู้ยื่นกู้ครบหลักเกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนด และมีการตรวจสอบเอกสารการกู้ครบถ้วน ถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คในนามผู้ขาย หรือโอนเงินให้กับบริษัท ห้างร้าน หรือร้านค้าที่ผู้กู้ได้ให้ไว้กับสหกรณ์

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่...088-2574596 (ฝ่ายสินเชื่อ)