บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดย Pawi
 วันที่ 12 ธ.ค. 2564 23:05 น.
 843

          ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ปรับปรุงระดับมาตรฐานสหกรณ์ใหม่ เพื่อให้ตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดำเนินการของสหกรณ์ อันจะส่งผลให้สหกรณ์และบรรดาสมาชิกได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งก้าวหน้าแก่สหกรณ์ต่อไป โดยให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ทุกแห่ง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

          (1) ระดับผ่านมาตรฐานสหกรณ์
          (2) ระดับไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์

          บัดนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการออกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศว่า
 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด อยู่ในระดับผ่านมาตรฐานสหกรณ์”
 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564