บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปีบัญชี 2565

โดย Pawi
 วันที่ 22 พ.ย. 2564 00:01 น.
 1402
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
ในวัน เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 
            สหกรณ์ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการฯ ตามวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด  ว่าด้วย  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564  กำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการตามสังกัด จำนวน 15 ท่าน  ประกอบด้วย

            ส่วนที่ 1 ตำรวจภูธรภาค 5 ส่วนกลาง   สังกัดกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5  กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5  และกองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการ 7 ท่าน

            ส่วนที่ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่,  ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่, ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน,  ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน,  ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง, ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา, ตำรวจตระเวนชายแดน, โรงพยาบาลดารารัศมี, หน่วยงานอื่นที่สมาชิกสังกัด  และสมาชิกข้าราชการบำนาญ จำนวน 7 ท่าน

            และในปีบัญชี 2565 มีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 ท่าน จึงมีมติที่ประชุมรับรองให้
 
พล.ต.ต.ปิยะ  ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ในปีบัญชี 2565 อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี (วาระที่ 1 ปีที่ 1)

 
            และในปีบัญชี 2565 มีสมาชิกสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นเป็นกรรมการ จำนวน 17 ท่าน โดยใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการ ใช้เครื่องลงคะแนนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้

            กลุ่มที่ 1  สมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการที่อยู่ในสังกัด  ตำรวจภูธรภาค 5 ส่วนกลาง  บก.อก.ภ.5  บก.สส.ภ.5  และบก.กค.ภ.5  จำนวน 4 ท่าน  โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 – 4 ที่สังกัด  กลุ่มที่ 1 จะได้รับเลือกเป็นกรรมการ มีรายชื่อดังนี้

            หมายเลข 4   พล.ต.ต.นพดล           กรึงไกร       ตำแหน่ง/สังกัด ผบก.อก.ภ.5
            หมายเลข 5   พ.ต.อ.หญิงบุษยมาส  เชื้อชมภู      ตำแหน่ง/สังกัด ผกก.สส.ภ.5
            หมายเลข 6   พ.ต.อ.กตธน              ศรีงามช้อย  ตำแหน่ง/สังกัด รอง ผบก.สส.ภ.5
            หมายเลข 16 พล.ต.ต.บัณฑิต          ตุงคะเศรณี  ตำแหน่ง/สังกัด รอง ผบช.ภ.5

            กลุ่มที่ 2  สมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการที่อยู่สังกัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ  ตชด.  รพ.ดารารัศมี  หน่วยงานอื่นที่สมาชิกสังกัด  และข้าราชการบำนาญ  จะได้รับการจัดสรรเป็นกรรมการ 5 ท่าน โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นอันดับ 1 – 5 ที่สังกัดกลุ่มที่ 2 จะได้รับเลือกเป็นกรรมการ มีรายชื่อดังนี้

            หมายเลข 1    พ.ต.อ.ณธีพัฒน์        อัครพงศ์ธิติ        ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ
            หมายเลข 2    พ.ต.ท.หญิงวดี         ศรีสุภา               ตำแหน่ง โรงพยาบาลดารารัศมี
            หมายเลข 3    พ.ต.ท.เดชา             ไวยสุนีย์            ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ
           หมายเลข 9     พล.ต.ท.ประหยัชว์     บุญศรี              ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ
           หมายเลข 14  พล.ต.ท.มนตรี            สัมบุณณานนท์ ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ