บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญสมาชิกร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ

โดย Pawi
 วันที่ 21 พ.ย. 2564 22:52 น.
 405

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญสมาชิกร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอนและการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ. 2564ได้ที่ https://forms.gle/qECRvbZgEomsRVba9 หรือผ่านทาง QR Code (ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)

ร่าง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ.2564  >> คลิกเพื่ออ่าน