บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา และเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564

โดย Pawi
 วันที่ 17 พ.ย. 2564 11:02 น.
 706
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา และเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564
 
               
                      ตามประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปีบัญชี 2565  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้กำหนดให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวัน เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. และสหกรณ์ขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
 
                             1. การตรวจสอบรายชื่อ
                           ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อ / หมายเลขทะเบียนสมาชิก / เวลาลงทะเบียน / หมายเลขโต๊ะลงทะเบียน ของตนเองตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายมานี้ สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อ ให้สมาชิกแจ้งไปยังสหกรณ์ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.   โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ หรือแจ้งผ่านทาง LINE OA : @coopp5 หรือ Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคห้า หรือเข้ามาแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของท่าน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถึงว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าว ถูกต้องสมบูรณ์

                               คลิกอ่านประกาศไฟล์แนบ

                                กลุ่มที่ 1  ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.     คลิกดูรายชื่อไฟล์แนบ

                                กลุ่มที่ 2  ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.     คลิกดูรายชื่อไฟล์แนบ

                                กลุ่มที่ 3  ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น.     คลิกดูรายชื่อไฟล์แนบ

                                กลุ่มที่ 4  ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.00 น.     คลิกดูรายชื่อไฟล์แนบ

                                กลุ่มที่ 5  ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.     คลิกดูรายชื่อไฟล์แนบ

                                กลุ่มที่ 6  ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.00 น.     คลิกดูรายชื่อไฟล์แนบ

                             2. ขั้นตอนการลงทะเบียน  
                                เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้สมาชิกแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมแจ้งหมายเลขทะเบียนสมาชิก หรือเลขลำดับตามบัญชีรายชื่อ ต่อเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะรับลงทะเบียน เมื่อสมาชิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะได้รับคูปองเลือกตั้ง ให้นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดเลือกตั้ง เพื่อเข้าคูหากดลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการฯ ด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียง 9 ท่าน จากจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมด 17 ท่าน

                              3. การประชุมใหญ่วิสามัญ  
                                 สหกรณ์จะเริ่มประชุมใหญ่วิสามัญ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป    จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านตามบัญชีรายชื่อ เข้าร่วมประชุมฯ ตามความสมัครใจ ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ตามห้องประชุม ดังนี้
                                           3.1 ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ ชั้น 3                   ห้องประชุมหลัก
                                           3.2 ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2                                   ห้องประชุม Conference
                                           3.3 ชั้นล๊อบบี้                                                   ห้องประชุม Conference
                                           3.4 ห้องอิมพิเรียล บอลรูม ชั้น 2 (ตึกเดิม)           ห้องประชุม Conferences

                              4. การจับฉลากรางวัล
                              สหกรณ์จะให้มีการจับฉลากรางวัลในวันประชุมใหญ่วิสามัญ หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการดำเนินการฯ จะดำเนินการจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 19 รายการ รวมทั้งสิ้น 233 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 500,000 บาท
         
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน