บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 ประจำปี 2565

โดย Pawi
 วันที่ 12 พ.ย. 2564 20:43 น.
 2410
          อาศัยอำนาจตามข้อ 12. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2564 ให้ประธานกรรมการประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด จึงได้ประกาศรับสมัครรับสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน แทนประธานกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 9 ท่าน  แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ท่าน  และกรรมการดำเนินการที่ลาออก 1 ท่าน  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดเลือกตั้งในวันเสาร์ที่   20 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 8.00 – 11.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน  ต.ช้างคลาน อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ นั้น

          บัดนี้  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด  ได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ  และกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 19  ประจำปี 2565  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  และกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 19 ประจำปี 2565  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง ได้แก่

หมายเลข  1           พล.ต.ท.ปิยะ                         ต๊ะวิชัย                   ตำแหน่ง/สังกัด       ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5           ไฟล์แนบ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการตามสังกัด จำนวน 17 ท่าน ได้แก่

หมายเลข  1           พ.ต.อ.ณธีพัฒน์                    อัครพงศ์ธิติ            ตำแหน่ง/สังกัด       ข้าราชการบำนาญ                            ไฟล์แนบ

หมายเลข  2           พ.ต.ท.หญิงวดี                      ศรีสุภา                   ตำแหน่ง/สังกัด       พยาบาล (สบ.3) รพ.ดารารัศมี          ไฟล์แนบ     

หมายเลข  3           พ.ต.ท.เดช                            ไวยสุนีย์                 ตำแหน่ง/สังกัด       ข้าราชการบำนาญ                          ไฟล์แนบ

หมายเลข  4           พล.ต.ต.นพดล                      กรึงไกร                   ตำแหน่ง/สังกัด       ผบก.อก.ภ.5                                 ไฟล์แนบ

หมายเลข  5           พ.ต.อ.หญิงบุษยมาส             เชื้อชมภู                 ตำแหน่ง/สังกัด       ผกก. ฝอ.บก.สส.ภ.5                       ไฟล์แนบ

หมายเลข  6           พ.ต.อ.กตธน                         ศรีงามช้อย             ตำแหน่ง/สังกัด       รอง ผบก.สส.ภ.5                            ไฟล์แนบ

หมายเลข  7           พ.ต.อ.พิทักษ์                        นาสมวาส               ตำแหน่ง/สังกัด       รอง ผบก.สส.ภ.5                            ไฟล์แนบ

หมายเลข  8           พล.ต.ต.กฤตธาพล                ยี่สาคร                   ตำแหน่ง/สังกัด       รอง ผบช.ภ.5                                   ไฟล์แนบ

หมายเลข  9           พล.ต.ท.ประหยัชว์                 บุญศรี                    ตำแหน่ง/สังกัด       ข้าราชการบำนาญ                            ไฟล์แนบ

หมายเลข  10         พล.ต.ต.บรรฑป                     สุคนธมาน              ตำแหน่ง/สังกัด       ข้าราชการบำนาญ                            ไฟล์แนบ

หมายเลข  11         ร.ต.อ.วิเชียร                          ดอนชาไพร             ตำแหน่ง/สังกัด       รอง สว.สส.สภ.เมืองลำปาง              ไฟล์แนบ

หมายเลข  12         พ.ต.อ.ไพโรจน์                      ทองขาว                 ตำแหน่ง/สังกัด       ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5                     ไฟล์แนบ

หมายเลข  13         พ.ต.อ.ชวลิต                          คชหิรัญ                  ตำแหน่ง/สังกัด       ข้าราชการบำนาญ                          ไฟล์แนบ

หมายเลข  14         พล.ต.ท.มนตรี                       สัมบุณณานนท์      ตำแหน่ง/สังกัด       ข้าราชการบำนาญ                             ไฟล์แนบ

หมายเลข  15         ร.ต.อ.บุญเรือง                       อุปทอง                   ตำแหน่ง/สังกัด       รอง สวป.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง      ไฟล์แนบ

หมายเลข  16         พล.ต.ต.บัณฑิต                     ตุงคะเศรณี            ตำแหน่ง/สังกัด       รอง ผบช.ภ.5                                   ไฟล์แนบ

หมายเลข  17         พ.ต.อ.สุริยงค์                        วุฒิ                         ตำแหน่ง/สังกัด       รอง ผบก.ศฝร.ภ.5                           ไฟล์แนบ